Wpisy kategoria: podatki

Nieco droższe wczasy

kalendarzZasadniczo, gdy wyjeżdżamy w jakieś miejsce na wakacje, to musimy zapłacić sobie noclegi. Oprócz tego, od pewnego czasu mamy również obowiązek uiszczania określonej stawki opłaty klimatycznej. Na tym na pewno nie zarabia ten, kto nam udziela noclegu, ale jest to opłata, która trafia do urzędu gminy. Niby nie jest to wielka kwota, gdyż za dobę jest to kilka złotych od osoby, ale z drugiej strony jeśli weźmiemy pod uwagę kilkudniowy pobyt kilku osób, to kwota opłaty klimatycznej znacznie wzrasta. Jednak w pewnych przypadkach nie trzeba owego podatku płacić. Mianowicie zwolnione z niej są osoby niewidome oraz ich przewodnicy, zwolnione są zorganizowane grupy dzieci i młodzieży, jak również zwolnione są osoby, które przebywają w szpitalach. Jeśli jedziemy na wakacje, ta opłata musi być uiszczona. Tak w zasadzie poza wyżej wymienionymi, to nie ma od tego żadnych odstępstw. Czasem usługodawca może tą opłatę wziąć na siebie.

Podatek leśny

monetyWydawać by się mogło, że las to jest nasze dobro wspólne i wszyscy powinniśmy o nie dbać. Owszem, jak najbardziej, ale jeśli spojrzymy na przynależność konkretnych gruntów leśnych, to musimy powiedzieć, że mają one konkretnych właścicieli. Na tych właścicielach ciąży obowiązek uiszczania podatku leśnego. W rozumieniu prawa podatek leśny należy odprowadzać od gruntów leśnych, które są ewidencjonowane jako takie. Jedynym wyjątkiem, w którym podatku leśnego nie trzeba płacić, jest ewidencja gruntów z przeznaczeniem na inną działalność niż leśną. Zasadniczo obowiązek płacenia tego podatku ciąży przede wszystkim na właścicielu gruntów leśnych. Poza tym może być to również samoistny posiadacz lasu, wieczysty użytkownik lasu lub posiadacz lasów będących własnością Skarbu Państwa. Jako taki las więc jest dobrem nas wszystkich, ale to tylko takie ogólne stwierdzenie. Tak naprawdę bowiem las ma konkretnego właściciela, który musi za niego płacić podatek.

Nie tylko rolnik

pieniadz bilJeśli mówimy o podatku rolnym, to zasadniczo może się nam wydawać, że obowiązkiem jego płacenia jest obarczony rolnik. Owszem, jak najbardziej tak jest, ale nie tylko rolnik jest obowiązany płacić podatek rolny. Zasadniczo bowiem obowiązek taki spoczywa również na każdej osobie, która jest właścicielem gruntów mających przeznaczenie rolne. Tak w zasadzie, gdyby bardziej się zagłębić w te przepisy, to możemy zauważyć, że obowiązek płacenia podatku rolnego  spoczywa nie tylko na osobie będącej właścicielem gruntów rolnych, ale również na tych, którzy są posiadaczami samoistnymi gruntów, użytkownikami wieczystymi danych gruntów, jak również posiadaczami gruntów rolnych będących własnością Skarbu Państwa. Zasadniczo więc obowiązek płacenia tego podatku jest dosyć szeroki i może dotyczyć nie tylko osoby imającej się rolnictwem. Trzeba spojrzeć zatem do miejscowego planu zagospodarowania i ustalić, jakie przeznaczenie mają dane grunty.

Mętlik podatkowy

papieryNiewątpliwie jest ich zbyt dużo i są zbyt mocno zawiłe. Polskie podatki są tak naprawdę niezrozumiałe dla samych Polaków. Nie da się bowiem ukryć, że gdy spojrzymy na polski system podatkowy, to znajdziemy w nim kilkanaście różnych podatków, a każdy z nich jest bardzo mocno rozbudowany. Są odstępstwa, różne sytuacje, w których trzeba te podatki płacić, w których możemy płacić różne stawki podatków. Zasadniczo jest tak, że mało kto bardzo dobrze zna wszystkie podatki oraz wszystkie możliwości, jakie daje nam prawo w odniesieniu do każdego z tych podatków. Jako jeden z nielicznych na całym świecie, polski system podatkowy jest uznawany za bardzo skomplikowany. Mamy bowiem tak wielką liczbę koniecznych do zapłacenia podatków, że potrafimy się w tym wszystkim zagubić. Oczywiście podatków pośrednich nie musimy płacić my sami, a przynajmniej nie musimy osobiście ich odprowadzać do fiskusa, ale odnośnie innych podatków, to już może być inaczej.

13 polskich podatków

zlotowkiiW polskim systemie podatkowym możemy zasadniczo wyróżnić trzynaście różnych podatków. Dziesięć z nich są podatkami bezpośrednimi, płaconymi od razu przez daną osobę, a trzy pozostałe to podatki pośrednie. Zasadniczo nie ma wielkiej różnicy dla podatnika, w jaki sposób zapłaci on dany podatek. Tak w zasadzie i tak będzie musiał go uiścić i tak. Podatkami bezpośrednimi w Polsce są: Podatek dochodowy od osób fizycznych, podatek dochodowy od osób prawnych, podatek od czynności cwyilno-prawnych, podatek od spadków i darowizn, podatek leśny, podatek rolny, podatek od środków transportowych, podatek od nieruchomości, podatek od wydobycia niektórych kopalin oraz podatek tonażowy. Do podatków pośrednich natomiast możemy zaliczyć podatek od towarów i usług, podatek od gier oraz podatek akcyzowy. Zasadniczo każdy z nas z przynajmniej trzema podatkami stykamy się na co dzień, a większość z nas nawet z większą ich ilością.

Element niezbędny – faktura VAT

obliczenia kJeśli jakąś usługę lub produkt, który kupiliśmy, mamy możliwość odliczyć od naszego dochodu bądź podatku w naszym rocznym zeznaniu podatkowym, to jedną z podstawowych czynności, jakich musimy dokonać, jest postaranie się o fakturę VAT na daną usługę czy też na dany towar. Jest to element niezbędny, aby móc cokolwiek odliczyć od podatku lub dochodu. Nie wystarczy bowiem żaden paragon, a tym bardziej nie wystarczy słowne zapewnienie, że od danego zakupu został odprowadzony podatek. Zasadniczo sytuacja ta dotyczy w głównej mierze faktur za usługi i towary budowlane. Z ulg budowlanych korzysta bowiem bardzo duża liczba ludzi. Ponadto również taka sytuacja może dotyczyć ulgi internetowej. W tym przypadku wystarczającym dokumentem potwierdzającym dokonanie płatności może być faktura elektroniczna. Nie trzeba zatem w każdym przypadku przedstawiać faktury papierowej. Zasadniczo jednak za każdym razem należy udowodnić dokonany zakup.

Pośrednio, lecz tylko dla niektórych

monetaaJednym z podatków, które dotyczą każdego z nas, podobnie jak w przypadku podatku od towarów i usług, jest podatek akcyzowy. Podobnie jak w przypadku VAT, mówimy tutaj o podatku pośrednim. W tym przypadku jednakże akcyzą nie są objęte wszystkie, a jedynie wybrane produkty i usługi. Tak przynajmniej jest w naszym kraju. Niewątpliwie jednak regulacje dotyczące podatku akcyzowego są odmienne dla każdego kraju albo też łącznie dla krajów wchodzących w skład Unii Europejskiej. O podatku akcyzowym możemy zatem mówić w odniesieniu do zapłaty za energię elektryczną, do wyrobów energetycznych, alkoholu oraz napojów alkoholowych czy też w odniesieniu do wyrobów tytoniowych. Jeśli chodzi o akcyzę, to mamy ją również zawartą w paliwie. Zatem możemy powiedzieć, że mimo tego, iż podatek ten nie jest aż tak powszechny jak podatek od towarów i usług, to jednak jest on pośrednio płacony przez wszystkich Polaków.

Dziedziczenie testamentowe

pioroDziedziczenie testamentowe zachodzi wówczas, gdy spadkodawca przed śmiercią sporządza testament, w którym dysponuje swoim majątkiem. Dziedziczenie testamentowe ma wtedy pierwszeństwo przed dziedziczeniem ustawowym, tzn., że zapisy testamentu będą miały pierwszeństwo przed określonym w ustawie porządkiem dziedziczenia. Testament jest jedyną formą rozporządzenia swoim majątkiem na wypadek śmierci. Niegodność dziedziczenia może być stwierdzona przez sąd, na wniosek każdej osoby, która ma w tym interes prawny ( a więc najczęściej innych spadkobierców). Termin do złożenia wniosku do sądu wynosi rok od momentu, w którym dana osoba dowiedziała się o przyczynie powodującej niegodność dziedziczenia, nie później jednak niż 3 lata od daty otwarcia spadku (czyli śmierci spadkodawcy). Na skutek stwierdzenia niegodności dziedziczenia spadkobierca uznany za niegodnego traktowany jest tak, jakby nie dożył otwarcia spadku. Dziedziczenie ustawowe ma miejsce wówczas, gdy spadkodawca umiera nie pozostawiając po sobie testamentu. Oznacza to, że kolejność osób uprawnionych do dziedziczenia określa ustawa- kodeks cywilny. Dziedziczenie ustawowe może zachodzić też wtedy, gdy powołane do dziedziczenia osoby nie chcą lub nie mogą dziedziczyć.

Podatek od posiadania psa

dlugopisZawsze marzyliśmy o czworonożnym przyjacielu, stu procentach miłości i wierności ukrytych pod warstwą futra. Posiadanie psa to jednak nie tylko ocean przyjemności, długie spacery i to cudowne uczucie, gdy wracamy do domu a ktoś cieszy się jak szalony na nasz widok i wiemy, że cokolwiek by się nie stało ta radość na pewno jest szczera. Jednak pies to nie tylko same przyjemności. To przede wszystkim masa obowiązków i wydatków. Wiecie, że kiedyś psa uważano za towar luksusowy, a jego posiadaczy za ludzi bogatych i dlatego nakładano na nich dodatkowe podatki? Pierwsze podatki od posiadania psa wprowadzono w Prusach w 1810. W dzisiejszych Niemczech opłata ta nadal istnieje, a jej wysokość uzależniona jest od wielkości i rasy psa, a zwolnieni są tylko właściciele psów, którzy prowadzą ich hodowlę, przez co pies przyczynia się do zarabiania pieniędzy. Całe szczęście w Polsce w 2008 r. zniesiono podatek od posiadania psa. Jak zwykle intencje były dobre, jednak jak to w Polsce na intencjach się skończyło, co nikogo zresztą nie dziwi. W zamian za corocznie płacony podatek, szczepienia przeciwko wściekliźnie miały być darmowe, a jak wyszło, sami wiemy. I całe szczęście.

Pełnomocnictwo

pioro formularzZgodnie z kodeksem cywilnym źródłem umocowania w pełnomocnictwie jest jednostronne oświadczenie woli mocodawcy do pełnomocnika. Tak więc, pełnomocnikiem jest osoba, która na podstawie oświadczenia woli innej osoby dokonuje czynności prawnych w jej imieniu i ze skutkiem bezpośrednim do tej osoby. Pełnomocnictwo wystawia się głównie w sytuacjach kiedy dana osoba z przyczyn niezależnych od siebie nie może dopełnić wszystkich formalnych obowiązków związanych ze składaniem, bądź odbieraniem określonych dokumentów. Nie ma szczególnych ograniczeń co do zakresu działania pełnomocnika. Udziela się go jednak głównie w celu zawierania umów w czyimś imieniu, np. umowy przedwstępnej zakupu nieruchomości, umowy kupna sprzedaży samochodu, umowy o dzieło, umowy ubezpieczenia, umowy poręczenia, czy też umowy darowizny. Zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego pełnomocnikiem może być każdy, pod warunkiem że jest osobą fizyczną. Osoba prawna nie może nim zostać! Najważniejszym warunkiem, a zarazem ograniczeniem jest posiadanie przynajmniej ograniczonej zdolności do czynności prawnej. Tak więc osoby do 13 roku życia, a także ubezwłasnowolnione prawnie nie mogą ani być pełnomocnikami, ani też takiego pełnomocnictwa udzielać. Pełnomocnictwa może udzielić zarówno osoba fizyczna jak i osoba prawna. Powstaje ono w chwili złożenia oświadczenia woli przez mocodawcę na rzecz pełnomocnika. Głównym warunkiem jaki trzeba spełnić, aby takie pełnomocnictwo móc wystawić jest zdolność do czynności do prawnych, czyli do możność nabywania, utraty czy kształtowania swoim działaniem praw i obowiązków.