Podatek liniowy od osób fizycznych

28pitWiele osób, które prowadzą działalność gospodarczą, zastanawiają się w jaki sposób rozliczyć się z uzyskanych dochodów. Wprawdzie polskie prawo przewiduje cztery formy rozliczenia się z fiskusem, jednak nie wszystkie są dostępne jednakowo, ponadto nie każda forma rozliczenia jest równie korzystna. Najprostszy rozwiązaniem jest możliwość rozliczania się wg karty podatkowej, jednak jest to forma dostępna głównie dla osób prowadzących działalność usługową, handlową oraz transportową jednak, gdzie dochód jest niski. Dla osób, które są jakby na drugim biegunie jeśli chodzi o dochody, przewidziane są inne formy rozliczenia – do których należy możliwość rozliczania się przez podatek liniowy.  W naszym kraju wysokość tego podatku wynosi 19%. Jest to podatek korzystny głównie dla osób, których dochód przekroczył 100 tysięcy złotych. Każdy jednak, kto się zdecyduje na taki ruch, będzie musiał wiedzieć, że takim przypadku nie będzie mógł sobie dokonać żadnego odliczenia.

Karta podatkowa

1278Karta podatkowa to najprostsza forma opodatkowania osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. W Polsce są cztery sposoby opodatkowania osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Należą do nich podatek liniowy, ogólne zasady opodatkowania oraz ryczałt od ewidencjonowanych dochodów. Owszem każda osoba, która rozpoczyna działalność gospodarczą, ma możliwość zadeklarowania się w jaki sposób będzie naliczała i odprowadzała podatek dochodowy, jednak nie znaczy to, że każda forma jest dostępna dla każdego takiego podmiotu. Karta podatkowa jest najprostszą formą opodatkowania się, nie wymaga prowadzenia żadnej księgowości. Możliwość opodatkowania kartą podatkową jest regulowana za pomocą Ustawy z dnia 20 listopada 1998 roku o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodach osiąganych przez osoby fizyczne. Wysokość Podatku jest określana w formie decyzji określanej przez właściwy Urząd Skarbowy. Lista osób, które mogą korzystać z tej formy opodatkowania jest wymieniona w załączniku do Ustawy, jednak są to głównie osoby świadczące usługi w zakresie handlu, a także w zakresie transportu za pomocą jednego pojazdu.

Formy opodatkowania prowadzących działalność gospodarczą

dokumenty yFormy opodatkowania dochodów od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Każdy, kto uzyskuje na terenie Rzeczpospolitej Polskiej dochód powinien zgodnie z prawem odprowadzić podatek od dochodów. W Polsce jest zróżnicowany system płacenia podatków od osób fizycznych – inny jest dla osób prowadzących działalność gospodarczą, inny jest dla osób takiej działalności nie prowadzących. Jeśli chodzi o osoby uzyskujące dochód z działalności, każdy kto rozpoczyna działalność zobowiązany jest do podjęcia decyzji w jaki sposób będzie się rozliczał z fiskusem z uzyskanych dochodów. Możliwości jest kilka – karta podatkowa, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, zasady ogólne obowiązujące, a od niedawna również podatek liniowy, którego stawka wynosi 19%. Jednak prawo niektóre formy opodatkowania zastrzega sobie wyłącznie dla wybranych osób – na przykład możliwość opodatkowania się podatkiem liniowym 19% mają jedynie osoby, które prowadzą działalność pozarolniczą, a ponadto nie mogą również z tej formy korzystać osoby, które zrezygnowały z etatu i dokonały samo zatrudniania się.

Podatek liniowy od dochodów osób prawnych – dla kogo jest korzystny?

formularzKażdy przedsiębiorca ma możliwość wybrania sobie sposobu rozliczania się z fiskusem. Jedną z możliwości jest wybranie jednej tylko stawki podatku dochodowego, czyli wybór podatku liniowego. Podatek ten umożliwia dokonanie opodatkowania każdej pozarolniczej działalności jedną stawką określoną na 19%. Wg wielu ekonomistów jest to podatek najbardziej sprawiedliwy, gdyż niezależnie od dochodów stawka jest taka sama. Kolejnym plusem jakie jest przez tych ekonomistów podnoszona jest fakt, że podatek liniowy jest najbardziej przejrzystym pośród wszystkich form opodatkowania i wprowadzając go przeciwdziałamy nieprawidłowościom. Jednak nie dla każdego przedsiębiorcy taka forma opodatkowania jest korzystna. Aby taki podatek się opłacał, dochód przedsiębiorstwa musi przekraczać 100 tysięcy złotych, a więc tak naprawdę dochody muszą być spore. Ponadto przy zastosowaniu takiej formy podatku, podatnik nie będzie mógł skorzystać z żadnych odliczeń oraz zwolnień.

Funkcje podatków

monety podatkowePodatki na terenie całego świata pełnią bardzo ważną rolę, albowiem są głównym źródłem utrzymania się państwa, oraz realizowanie przez niego wielu potrzeb, które to służą nam do realizacji wielu zadań. To sprawia, że mają one wielką ilość funkcji, bez których nie podatki nie miałyby tak wielkiego znaczenia. Jedną z najważniejszych funkcji jest funkcja fiskalna, która to znana jest, jako dochodowa. Drugą funkcją jest funkcja regulacyjna, trzecią stymulacyjna, zaś ostatnią informacyjna. Najważniejszą jest funkcja fiskalna, która to sprawia, że podatek stanowi główny element dochodów budżetowych każdego państwa. Oczywiście ważną rolę pełni także funkcja regulacyjna, do której to w skład wchodzą cła, akcyzy oraz opłaty. Oczywiście funkcja stymulacyjna także odgrywa ważną rolę, ponieważ to one decydują o tym, że nie istnieje zasadnicza różnica pomiędzy poszczególnymi rodzajami podatków. Ostatnia funkcja informacyjna określa prawidłowości i nieprawidłowości w finansach.

Podatek VAT co oznacza dla przedsiębiorcy?

kontrola podatkowaKażdy przedsiębiorca, którego obroty przekroczą odpowiedni poziom obrotu, staje się z mocy prawa płatnikiem podatku pośredniego od towarów i usług – czyli podatku VAT. Jest to podatek wprowadzony w roku 1993, kiedy Rzeczpospolita Polska starała się o przystąpienie do Unii Europejskiej i był to jeden z wymogów dostosowania polskiego prawa podatkowego do prawa europejskiego. Wiele osób rozpoczynając przygodę z działalnością gospodarczą zastanawia się pewnie czy warto jest być płatnikiem tego podatku, szczególnie kiedy rozpoczynając działalność gospodarczą jest z tego obowiązku zwolniony. Jednak kiedy nie jest płatnikiem, to nie może sobie tego podatku naliczonego odliczyć. Ponadto nie będąc płatnikiem nie można wystawić faktury, a jedynie rachunek, co powoduje, że ich klienci nie mogą sobie podatku naliczonego sami odliczyć.  Zmusza to niejako przedsiębiorcę do maksymalnego obniżania swojego zysku, aby pozostać konkurencyjnym do innych przedsiębiorstw, które są płatnikami VAT.

Historia podatków

teczkiPodatki znane są już od wielu wieków, albowiem po raz pierwszy pojawiły się one w wiekach średnich. W starożytności podatkami i daninami były zawsze obciążone jedynie nieliczne grupy ludzi, żyjących w państwie. Już w starożytnym Egipcie istniały podatki, albowiem państwo zabierało ludności część ich plonów rolnych. Te plony przeznaczane były najczęściej na potrzeby wojska, oraz administracji państwa. Także w starożytnym Rzymie istniały podatki. Jednakże tutaj oprócz świadczeń w postaci plonów wprowadzono także daniny pieniężne. Podatki w epoce średniowiecza podatki wcale nie odgrywały dużej roli, albowiem nie były wysokie. System podatkowy rozwinął się dopiero w XV wieku w Anglii i Francji. Znaczenie podatków bardzo wzrosło w XIX wieku albowiem w tym okresie to właśnie z nich utrzymywane było całe państwo. Dziś podatki także odgrywają bardzo duże znaczenie, co sprawia, że wciąż one rosną i służą potrzebom państwa.

Podatki w budżecie Polski w 2015

dolaryRok 2015 jest szczególnie trudnym okresem w dziedzinie finansów, a przede wszystkim podatków, dzieje się tak, dlatego, ze rok ten przyniósł wraz ze sobą wzrost podatków. Wzrósł, bowiem cały podatek VAT. Z VAT 22 % zmienił się na 23% co sprawia, że został w większym stopniu obciążony budżet wszystkich Polaków. W roku 2015 dochody podatkowe sięgają 266 mld złotych. Na tą kwotę składają się podatek VAT – 126,4 mld, akcyza – 64,5 mld, podatek PIT – 42,9 mld, podatek CIT – 29,6 mld oraz podatek od wydobycia niektórych kopalin – 2 mld. Są to kwoty, jakie składają się z opłat wszystkich podatników mieszkających na terenie Polski. Na podatki polskie składa się wiele elementów. Główną rolę odgrywa VAT, akcyza a także podatek PIT.  Ważną rolę odgrywa także podatek CIT oraz różnorodne podatki pośrednie. Jak więc widać cały państwowy budżet to podatki, które pobierane są od ludności dla potrzeb państwa.

Plusy i minusy pozostaniem płatnikiem VAT

kalk obliczenaUstawą z dnia 8 stycznia 1993 na terenie Rzeczpospolitej Polskiej zaczęły obowiązywać przepisy o podatku od towarów i usług VAT. Podatek ten jest podatkiem pośrednim, a więc tak naprawdę jest on pobierany na każdym etapie obrotu towarem czy też usługami, jednak przedsiębiorca, będący płatnikiem VAT może sobie tan podatek w przyszłości odliczyć i tak naprawę konieczność zapłacenia tego podatku spada na barki konsumenta jako odbiorcy ostatecznego. Większość przedsiębiorców zastanawia się, czy zostać płatnikiem tego podatku. Z mocy prawa zwolnieni od płacenia tego podatku są przedsiębiorstwa, które rozpoczęły działalność gospodarczą w ciągu trwania roku podatkowego są zwolnione z płacenia tego podatku. Dopiero kiedy przekroczy limit obrotów, niejako automatycznie staje się jego płatnikiem. Na pewno plusem bycia płatnikiem VAT jest to, że będąc ogniwem w obrocie usługami lub też towarem można sobie naliczony podatek w przyszłości odliczyć.

System podatkowy w Polsce

60pln 20zlSystem podatkowy jest najważniejszym instrumentem polityki budżetowej państwa, generującym dochód państwa. System podatkowy ponadto umożliwia realizację zadań państwa z zakresu polityki społecznej, a także umożliwia makroekonomiczne kreowanie popytu w kraju. Jak widać, system podatkowy jest bardzo ważnym elementem polityki państwa, dlatego ważne jest, by system ten był jak najbardziej wydajny i sprawiedliwy. Trudno jednak mówić cokolwiek o systemie podatkowym, jeżeli nie wiadomo co to są podatki. Podatek jest obowiązkowym, pieniężnym, bezzwrotnym świadczeniem na rzecz państwa lub wskazanych przez niego związków publicznoprawnych. W definicji jest powiedziane, że jest to świadczenie bezzwrotne , jednak w wielu systemach podatkowych są możliwości uzyskania zwrotów podatków ( na przykład przedsiębiorcy mogą odzyskać podatek VAT). Na świecie jest wiele systemów podatkowych, jednak każde z państw stosuj swój własny system podatkowy, dostosowany do swoich potrzeb i możliwości, nie można więc stosować jakiejkolwiek kalki podczas szukania odpowiedniego systemu podatkowego dla siebie.